Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Forsinket utsendelse av egenerklæringsskjema og informasjonsmelding

12.4.2024

Grunnet tekniske problemer er egenerklæringsskjemaet planlagt sendt ut på mandag 15. april.

Tilsynsrådets og advokatbevillingsnemnden årsrapport for 2023

12.4.2024

Tilsynsrådets og advokatbevillingsnemndens årsrapport for 2023 er publisert.

Bidrag for 2024 og omlegging av bidragsutsendelse

13.3.2024

Tilsynsrådet vil fra i år av benytte Statens innkrevingssentral til utsendelse og innkreving av det årlige bidraget.

Tilsynsrådets prosedyrekravsskjema ikke lenger i bruk

2.1.2024

Tilsynsrådet har tidligere utarbeidet et prosedyrekravsskjema, som i mange år har vært benyttet for advokatfullmektiger som skal godtgjøre prosedyreerfaring ved søknad om advokatbevilling.

Tilsynsrådet får nytt fagsystem

21.12.2023

I dag har vi pensjonert vårt fagsystem Skarv (system for kontroll av advokat og rettshjelpvirksomhet) etter kontinuerlig drift i 27 år.

Frist for innsendelse av egenerklæring og årsregnskap

21.4.2023

Fristen for innsendelse av egenerklæring og årsregnskap er i utgangspunktet 30 april 2023.

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsrapport for 2022

21.4.2023

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsrapport for 2022 er publisert.

Ny og utvidet "Egenerklæring med revisoruttalelse"

11.1.2023

Som regnskaps- og rapporteringspliktig advokat og rettshjelper plikter du å sende inn "Egenerklæring med revisoruttalelse" i Altinn innen 30. april hvert år. Skjemaet er nå tilgjengelig i Altinns skjemadatabase. Skjemaet vil i tillegg bli sendt til alle rapporteringspliktige virksomheter i Altinn i slutten av mars i år.

Ny nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA)

17.11.2022

Økokrim har publisert ny Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA).

Opplæringsprogram for etablering av virksomhetsinnrettet risikovurdering i advokatforetak – et prøveprosjekt

17.11.2022

I Tilsynsrådets årsrapport for 2021 fremheves en bekymring over advokatenes etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket. Tilsynsrådet har erfart betydelige mangler når det gjelder kvaliteten på advokatforetakenes risikovurdering og tilpasning av anti-hvitvaskingsrutiner. Tilsyn gjennomført i 2021 viser at risikovurderingene ikke fanger opp det enkelte advokatfirma sin egen risiko.

«Autorisasjonsaken» Gulating lagmannsretts dom av 16.9.2022 - 22-043133ASD-GULA/AVD1

20.9.2022

Advokatbevillingsnemnden har anket Gulating lagmannsretts dom til Høyesterett.

Tilsynsrådets årsrapport for 2021

16.3.2022

Tilsynsrådets årsrapport for 2021 er publisert

Oppdatert liste over høyrisikoland listeført av EU og FATF

16.3.2022

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10.

Ny veiledning om hvitvasking og terrorfinansiering

9.9.2021

Tilsynsrådet har publisert en oppdatert veiledning til etterlevelse av regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering. Veiledningen gjelder for praktiserende advokater og rettshjelpere i Norge.

Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2021

26.2.2021

Årets utsendelse vil skje i månedsskiftet mars/april. Frist for betaling og innsendelse er 30. april 2021.

Ny retningslinje - hjemmekontor og advokatfullmektigers krav om fysisk tilstedeværelse på prinsipalens kontor

20.10.2021

Tilsynsrådets styre har i møtet 30. september 2021 besluttet følgende retningslinje for kravet om advokatfullmektigers fysisk tilstedeværelse på prinsipalens kontor

Årsrapporter 2020

22.6.2021

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsrapport for 2020 er publisert

Ny nettside

17.3.2021

Velkommen til Tilsynsrådets nye nettsider med oppdatert register og innhold.

Permittering av advokatfullmektiger og advokater

7.7.2020

Les videre for informasjon om hvordan dette skal meldes til Tilsynsrådet

Varsel om tidligere advokat Steinar Fyhn Stenvaag

1.3.2021

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

1.3.2021

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket.

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

1.3.2021

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat.

Korona og saksbehandlingstid

14.12.2021

Tilsynsrådet har som følge av regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak utstrakt bruk av hjemmekontorløsning.

Særskilt årvåkenhet under Covid-19 – hvitvasking og terrorfinansiering

7.7.2020

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.