MENY

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket.

Finansdepartementet har i brev av 30.9.2019 avgitt sin uttalelse i saken. Tilsynsrådet legger etter dette til grunn at Advokatforeningens forståelse av unntaksbestemmelsen ikke er korrekt, og at advokatene fortsatt har rapporteringsplikt. Bestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd representerer således et viktig unntak fra advokatens taushetsplikt.

Departementet gir i sin uttalelse blant annet klart uttrykk for at det ikke har vært meningen å endre rettstilstanden på dette området i og med vedtakelsen av ny hvitvaskingslov. Det uttales videre at forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003 fortsatt er relevante og gir føringer for forståelsen av unntakets rekkevidde. Tilsynsrådet tar sikte på å revidere hvitvaskingsveilederen i tråd med departementets uttalelse.

Les uttalelsen i sin helhet her.