Hopp til hovedinnhold

Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2021

Årets utsendelse vil skje i månedsskiftet mars/april. Frist for betaling og innsendelse er 30. april 2021.

Egenerklæringsskjemaet og faktura vil bli sendt ut via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet. Frist for betaling og innsendelse er 30. april 2021.

Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, medfører krav om dobbelt bidrag, jf. advokatforskriftens § 4-3, 2. ledd, 3. setning.

Det vil bli sendt ut to separate meldinger fra Tilsynsrådet via Altinn:

1. Personlig melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere

Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Denne meldingen blir altså ikke sendt til foretak, men deg personlig.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak

Foretaket vil motta en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Foretakets årsregnskap for 2020 skal ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. 

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.