Hopp til hovedinnhold

Oppstart/opphør rettshjelpvirksomhet

Oppstart av rettshjelpvirksomhet – felles bestemmelser for personer med individuell rettshjelptillatelse.

Ved oppstart av rettshjelpvirksomhet skal det gis skriftlig melding til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 1-1. Man blir først registrert som rettshjelper/ praktiserende rettshjelper når følgende er på plass;

 • Rettshjelperens navn som registrert i folkeregisteret
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse
 • Det skal benyttes ordet ”rettshjelp” eller ”rettshjelper” i foretaksnavnet dersom det er ett selskap, f.eks. AS (jf. domstolloven § 219 a 3. ledd), mens i enkeltmannsforetak må man ha etternavnet, jf. foretaksnavneloven §2-2.
 • Bidragets størrelse er kr. 4.100,- pr. 2024, og nevnte beløp må betales på kontonummer 6038.05.54545 før virksomheten starter. Dersom man melder oppstart etter 30. juni betales kun halvt bidrag.
 • Sikkerhet: Ta kontakt med sikkerhetsstiller/skadeforsikringsselskap. Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap.  Sikkerheten skal minst være på kr. 3 millioner, jf. advokatforskriften § 2-8.  (Dersom virksomheten skal utøves fra et advokatselskap skal sikkerheten være på minst kr. 5 millioner, jf. advokatforskriften § 2-7 ).
 • Villighetserklæring fra revisor: Brev fra en statsaut. eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for rettshjelpvirksomheten. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Dersom rettshjelperen skal være fast ansatt (og kun utøve rettshjelpvirksomhet i denne sammenheng) og ikke skal ha betrodde midler eller motta honorar fra klienter, jf. advokatforskriften § 3a-15, jf. § 3a-2, kan det i steden innsendes utfylt søknadsskjema for fritak fra revisjonsplikten. Det gis aldri fritak dersom rettshjelperen har eierinteresser i virksomheten.
 • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Lenke til Vitnemålsportalen med kode der det fremkommer at graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen er oppnådd, sendes post@tilsynet.no. Er ikke vitnemålet mottatt på søknadstidspunktet, kan en bekreftet rett kopi av bekreftelsen fra universitetet på oppnådd grad, samt karakterutskrift vedlegges. Kopier av dokumenter skal bekreftes «rett kopi» av praktiserende advokat, domstol eller domstollignende organ – med fullt navn og stempel. Eventuelt kan den som søkes autorisert videresende e-post fra universitetet med vedlegg om bekreftelse på oppnådd grad til Tilsynsrådet pr. e-post, slik at vi ser at bekreftelsen kommer derfra.

  Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register, er det ikke nødvendig å sende inn vitnemålet på nytt.

  I de tilfeller hvor vitnemålsportalen ikke kan benyttes kan det sendes inn bekreftet kopi av bestått juridisk embetseksamen pr. post. Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Når melding om start av virksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil rettshjelper motta informasjon om hva som må ordnes før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidraget til Tilsynsrådet vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som praktiserende rettshjelper når bidraget er betalt, sikkerhet er stillet og at det er avklart om rettshjelper skal være regnskapspliktig eller søknad om fritak fra revisjonsplikten er mottatt og akseptert av Tilsynsrådet.

Praktiserende advokater og rettshjelpere har regnskaps- og rapporteringsplikt til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften §§ 3a-1, 3a-9 og §3a-13, jf. også § 3-8,  med mindre man har søkt og har fått innvilget dispensasjon fra disse forpliktelsene, jf. advokatforskriften §§ 3a-2 og 3a-14. Sistnevnte forutsatt at man er fast ansatt og hverken mottar honorar fra klienter eller forvalter klientmidler.
Søknadsskjema: «Søknad om fritak fra revisjonsplikten». Dersom vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, eller søknad om fritak ikke er mottatt, vil rettshjelperen bli registrert som regnskaps- og revisjonspliktig i virksomheten. Søknaden må sendes inn med original signatur eller e signatur verifisert med BankID hvor verifiseringen fremgår av dokumentet.
 

Opphør av rettshjelpvirksomhet

 • Det skal gis skriftlig melding om opphør av rettshjelpvirksomheten til Tilsynsrådet. Meldingen skal komme fra innehaver av tillatelsen.
 • Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. Vi vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke lenger finnes klientmidler eller regnskapsført klientansvar på avviklingstidspunktet.
 • Rettshjelpvirksomhet kan tidligst registreres avsluttet i Tilsynsrådets register per datoen vi mottar opphørsmelding og tilfredsstillende revisorbekreftelse på klientmidler- og ansvar