• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker. Ved høytider/ferieavvikling eller mangler ol. ved søknaden vil ytterligere behandlingstid måtte påberegnes.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Covid-19 og saksbehandlingstid

8.9.2020

Tilsynsrådet har som følge av det pågående koronautbruddet stort arbeidspress og utstrakt bruk av hjemmekontorløsning. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og behandling av saker ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at fristene som er satt i lovverket, for eksempel ved behandling av … Read more →

Midlertidig beslutning om advokatfullmektig og hjemmekontor – oppdatert

25.5.2020

Ut fra den rådende situasjonen vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens  veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid  ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7. Tilsynsrådet har nå utvidet varigheten av beslutningen til 01.04.2021.

Særskilt årvåkenhet under Covid-19 – hvitvasking og terrorfinansiering

5.5.2020

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. Det er viktig at rapporteringspliktige nå i koronakrisen er ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan de kriminelle utnytter den sårbare situasjonen samfunnet befinner seg i. Les hele oppfordringen her

Permittering av advokatfullmektiger og advokater – melding til Tilsynsrådet

31.3.2020

Advokatfullmektiger: Tilsynsrådet skal tilskrives per epost ved permittering av advokatfullmektiger. Autorisasjonsforholdet vil da bli registrert som opphørt. Når permitteringen evt. avsluttes meldes dette på tilsvarende måte til Tilsynsrådet som igjen registrerer autorisasjonsforholdet, dersom vilkårene for dette fremdeles er tilstede. Ved opphør av autorisasjonsforhold utover tre måneder kreves det i dag … Read more →