• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

21.12.2018

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven. Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere. Formålet med veilederen er … Read more →

– Misvisende om Tilsynsrådets praksis

12.12.2018

I forrige nummer av Advokatbladet (nr. 11. 2018) omtaltes en merknad til domstolloven § 223 på Lovdata, skrevet av tidligere lagmann i Borgarting lagmannsrett Anders Bøhn. I merknaden gir Bøhn blant annet uttrykk for at Tilsynsrådets praksis er i strid med lov og forskrift. Tilsynsrådet svarer Anders Bøhn i siste nummer … Read more →

Varsel om tidligere advokat Steinar Johansen Stenvaag

31.10.2018

Tilsynsrådet har erfart at Steinar Johansen Stenvaag ved en rekke anledninger har opptrådt som advokat og drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt. Fordi Stenvaag ikke innretter seg etter avgjørelser fra Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, ser vi behov for å varsle publikum. Stenvaags advokatbevilling ble tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens … Read more →

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

28.5.2018

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd … Read more →