• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker. Ved høytider/ferieavvikling eller mangler ol. ved søknaden vil ytterligere behandlingstid måtte påberegnes.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Permittering av advokatfullmektiger og advokater – melding til Tilsynsrådet

31.3.2020

Advokatfullmektiger: Tilsynsrådet skal tilskrives per epost ved permittering av advokatfullmektiger. Autorisasjonsforholdet vil da bli registrert som opphørt. Når permitteringen evt. avsluttes meldes dette på tilsvarende måte til Tilsynsrådet som igjen registrerer autorisasjonsforholdet, dersom vilkårene for dette fremdeles er tilstede. Ved opphør av autorisasjonsforhold utover tre måneder kreves det i dag … Read more →

Frist for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden og innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap – 2020

31.3.2020

Tilsynsrådet har anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om at fristen for betaling og innsendelse i år endres til 31. mai (dvs. 1 måneds utsatt frist). Vi venter på departementets behandling av saken. Vår utsendelse via Altinn vil finne sted så snart det foreligger en avklaring fra departementet.

Midlertidig beslutning om advokatfullmektig og hjemmekontor

12.3.2020

Ut fra den rådende situasjonen (og med en foreløpig varighet på 1 måned)  vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens  veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid  ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7.

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

3.10.2019

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket. Finansdepartementet har i brev … Read more →