• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

3.10.2019

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket. Finansdepartementet har i brev … Read more →

Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2019

19.3.2019

I år som i fjor skal det benyttes digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet. Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, medfører … Read more →

Ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

21.12.2018

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven. Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere. Formålet med veilederen er … Read more →

Varsel om tidligere advokat Steinar Johansen Stenvaag

31.10.2018

Tilsynsrådet har erfart at Steinar Johansen Stenvaag ved en rekke anledninger har opptrådt som advokat og drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt. Fordi Stenvaag ikke innretter seg etter avgjørelser fra Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, ser vi behov for å varsle publikum. Stenvaags advokatbevilling ble tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens … Read more →