• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker. Ved høytider/ferieavvikling eller mangler ol. ved søknaden vil ytterligere behandlingstid måtte påberegnes.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2020

6.4.2020

Fristene er i år, på bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen i samfunnet, forlenget til 31.05.2020 (fastsatt ved kgl.res. 3. april 2020) Egenerklæringsskjemaet og faktura er sendt ut via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet. Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse … Read more →

Permittering av advokatfullmektiger og advokater – melding til Tilsynsrådet

31.3.2020

Advokatfullmektiger: Tilsynsrådet skal tilskrives per epost ved permittering av advokatfullmektiger. Autorisasjonsforholdet vil da bli registrert som opphørt. Når permitteringen evt. avsluttes meldes dette på tilsvarende måte til Tilsynsrådet som igjen registrerer autorisasjonsforholdet, dersom vilkårene for dette fremdeles er tilstede. Ved opphør av autorisasjonsforhold utover tre måneder kreves det i dag … Read more →

Midlertidig beslutning om advokatfullmektig og hjemmekontor

12.3.2020

Ut fra den rådende situasjonen (og med en foreløpig varighet på 1 måned)  vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens  veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid  ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7.

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

3.10.2019

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket. Finansdepartementet har i brev … Read more →