Ytterligere dokumentasjonskrav

Straffesaker: For at Tilsynsrådet skal godkjenne saker til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigens prinsipal ha vært oppnevnt som forsvarer i saken, og saken må ha vært prosedert av fullmektigen. Dersom søkeren selv har vært oppnevnt som forsvarer etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum, vil saken ikke bli godkjent (se nærmere Ot.prp.nr. 3 (1999-2000) punkt 5.5). Forsvareroppnevnelsen skal derfor vedlegges søknaden.