Tilsynsbesøk

Tilsynsrådets for advokatvirksomhet beslutter jevnlig at det skal avholdes tilsynsbesøk hos advokater og rettshjelpere, jf. advokatforskriften § 4-7. Utvelgelsen foretas ut fra en risikobasert tilnærming og på stikkprøvebasis.

Tilsynsbesøk gjennomføres av vår bokettersynsrevisor, p.t. Ernst & Young AS. Kontrollhandlingene vil særlig rette seg mot firmaets behandling av betrodde midler. I tillegg vil vi kontrollere at reglene vedrørende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering etterleves. Ernst & Young AS avgir rapport om tilsynsbesøket til Tilsynsrådet. Utkast til rapport vil bli sendt virksomheten for eventuell uttalelse i forkant av behandlingen her.

Vårt mål er at rapporten skal være behandlet av Tilsynsrådet i løpet av fire måneder fra Ernst & Young AS er anmodet om å avholde ettersynet. Dersom revisjonsbesøket skulle avdekke regelbrudd, kan Tilsynsrådets styre meddele administrative reaksjoner i medhold av domstolloven § 225 tredje ledd. Avdekkes det ingen regelbrudd vil Tilsynsrådets sekretariatet normalt ta rapporten til etterretning.

Tilsynsrådets kostnader ved bokettersynet dekkes av Tilsynsrådet. Dersom det avdekkes regelbrudd som medfører et vedtak om administrativ reaksjon, vil Tilsynsrådet imidlertid normalt kreve kostnadene refundert, jf. advokatforskriften § 4-7 tredje ledd.