Søknad om advokatbevilling

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av:

Søker sender selv søknad om advokatbevilling til Tilsynsrådet pr. post. Tilsynsrådet har utarbeidet et søknadsskjema som i den anledning kan benyttes. Søknader med ubekreftede kopier eller manglende originaler vil bli stilt i bero hos Tilsynsrådet, inntil forholdet er ordnet. Hvilke dokumenter som skal være i original eller som skal attesteres ser du i listen under eller på søknadsskjemaet. Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat, domstol eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Følgende vedlegg skal medfølge søknaden:

  • Attestert kopi av vitnemål hvor det fremkommer at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (kan unnlates dersom vitnemålet tidligere er innsendt til Tilsynsrådet i forbindelse med søknad om autorisasjon av advokatfullmektig).
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.
  • Attester fra arbeidsgivere for de påberopte arbeidsforhold. Attesten skal opplyse om arbeidets karakter og varighet, samt om det har vært lengre fravær (permisjoner/sykemeldinger utover 1 måned) fra arbeidet, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.1., 3. avsnitt.
  • Attestert kopi av vitnemål fra advokatkurset.
  • Prosedyredokumentasjon – såfremt søkeren påberoper seg praksistid som advokatfullmektig (og unntaksregelen i advokatforskriften § 8-1 annet ledd ikke får anvendelse). Det kreves kopier av dommer og rettsbøker. Dommer og rettsbøker skal innsendes i sin helhet (ikke bare forside og bakside eller lignende). Tilsynsrådet har også utarbeidet et «dommerskjema» som i tillegg kan benyttes som dokumentasjon på at de enkelte sakene oppfyller lovens krav til innhold og omfang, (dette er kun veiledende for Tilsynsrådets vurdering): Skjema i forbindelse med oppfyllelse av prosedyrekravet.

Tilsynsrådet bemerker at hovedregelen ved vurderingen av om en sak skal godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet er at advokatfullmektigen selv skal ha gjennomført vesentlig arbeid forbundet med sakens gjennomføring under veiledning av prinsipal. Tilsynsrådets eventuelle godkjennelse av en delt sak skjer alltid etter en konkret vurdering, hvor det blir stilt høye krav til den aktuelle sakens omfang og kompleksitet. Det kreves også at advokatfullmektigen må ha gjennomført de mest sentrale oppgavene under hovedforhandlingen. Dersom man velger å dele en sak med en advokat eller en annen advokatfullmektig, vil man således løpe en større risiko for at saken vil bli underkjent dersom den påberopes til oppfyllelse av prosedyrekravet ved en senere søknad om advokatbevilling.

Rettsmekling: Som dokumentasjon for gjennomført rettsmekling ønskes fremlagt rettsmeklingsprotokoll samt evt. kjennelse i saken. Dersom en rettsmegling går videre til hovedforhandling / småkravsprosess, er det kun den etterfølgende fohandlingen som evt. godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet. En rettsmekling «delt» med prinsipal vil i utgangspunktet ikke bli godkjent.

Saksforberedende rettsmøter: Slike rettsmøter kan etter en konkret vurdering bli godkjent. Det må imidlertid ha vært muntlige forhandlinger i hovedforhandlings former – av en viss varighet. Saksforberedende rettsmøter godkjennes ikke som egne saker ved siden av hovedforhandling i samme sak.

Se særlige forhold vedrørende praksis som rettsfullmektig i Trygderetten: «Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling