Søknad om advokatbevilling

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av:

Søker sender selv søknad om advokatbevilling til Tilsynsrådet pr. post. Tilsynsrådet har utarbeidet et søknadsskjema som i den anledning kan benyttes. Søknader med ubekreftede kopier eller manglende originaler vil bli stilt i bero hos Tilsynsrådet, inntil forholdet er ordnet. Hvilke dokumenter som skal være i original eller som skal attesteres ser du i listen under eller på søknadsskjemaet. Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat, domstol eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Følgende vedlegg skal medfølge søknaden:

  • Attestert kopi av vitnemål hvor det fremkommer at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Vi godtar også lenke til Vitenmålsportalen om det fremkommer at graden er oppnådd. Er vitnemålet tidligere innsendt til Tilsynsrådet i forbindelse med søknad om autorisasjon som advokatfullmektig kan det unnlates.
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.
  • Attester fra arbeidsgivere for de påberopte arbeidsforhold. Attesten skal opplyse om arbeidets karakter og varighet, samt om det har vært lengre fravær (permisjoner/sykemeldinger utover 1 måned) fra arbeidet, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.1., 3. avsnitt.
  • Attestert kopi av vitnemål fra advokatkurset.
  • Prosedyredokumentasjon – såfremt søkeren påberoper seg praksistid som advokatfullmektig og unntaksregelen i advokatforskriften § 8-1 annet ledd ikke får anvendelse: Kopier av dommer og rettsbøker skal innsendes i sin helhet. For straffesaker skal også kopi av forsvareroppnevnelsen vedlegges. Tilsynsrådet har utarbeidet et «dommerskjema» som kan benyttes som ytterligere dokumentasjon på at de enkelte sakene oppfyller lovens krav til innhold og omfang. Skjemaet er kun veiledende for Tilsynsrådets vurdering.

For at en sak skal godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigen selv skal ha gjennomført vesentlig arbeid med sakens gjennomføring, under veiledning av prinsipal. Tilsynsrådets eventuelle godkjennelse av en delt sak skjer alltid etter en konkret vurdering, hvor det blir stilt høye krav til den aktuelle sakens omfang og kompleksitet. Det kreves også at advokatfullmektigen må ha gjennomført de mest sentrale oppgavene under hovedforhandlingen. Dersom man velger å dele en sak med en advokat eller en annen advokatfullmektig, vil man således løpe en høyere risiko for at saken ikke blir godkjent til oppfyllelse av prosedyrekravet ved en senere søknad om advokatbevilling.

Straffesaker: For at Tilsynsrådet skal godkjenne saker til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigens prinsipal ha vært oppnevnt som forsvarer eller bistandsadvokat i saken, og saken må ha vært prosedert av fullmektigen. Dersom søkeren selv har vært oppnevnt etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum, vil saken ikke bli godkjent (trykk her for utdrag fra vedtak i Advokatbevillingsnemnden, med videre henvisninger). Forsvareroppnevnelsen skal derfor vedlegges søknaden.

Rettsmekling: Som dokumentasjon for gjennomført rettsmekling ønskes fremlagt rettsmeklingsprotokoll samt eventuell kjennelse i saken. Dersom en rettsmekling går videre til hovedforhandling/småkravsprosess, er det kun den etterfølgende forhandlingen som eventuelt godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet. En rettsmekling «delt» med prinsipal vil i utgangspunktet ikke bli godkjent.

Saksforberedende rettsmøter: Slike rettsmøter kan etter en konkret vurdering bli godkjent. Det må imidlertid ha vært muntlige forhandlinger i hovedforhandlings former av en viss varighet. Saksforberedende rettsmøter godkjennes ikke som egne saker ved siden av hovedforhandling i samme sak.

Se særlige forhold vedrørende praksis som rettsfullmektig i Trygderetten: «Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling