Rettshjelpertillatelse

Melding til Tilsynsrådet om oppstart av rettshjelpvirksomhet for personer med juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap, jf. domstolloven § 218 annet ledd nr. 1

Melding om oppstart til å utøve rettshjelpvirksomhet i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 sendes Tilsynsrådet. Følgende vedlegg skal medfølge meldingen:

  • Attestert kopi av vitnemål
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.

Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat, domstol eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Når melding om oppstart til å utøve rettshjelpvirksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil man bli tilskrevet med opplysninger om hva som må være ordnet før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som rettshjelper når bidrag til Tilsynsrådet er betalt, lovpålagt sikkerhet er stillet (3 mill), og villighetserklæring fra revisor er mottatt av Tilsynsrådet. Se nærmere om dette under oppstart av retthjelpvirksomhet.

Søknad om tillatelse til å utøve rettshjelpvirksomhet for personer som har tilfredsstillende utdannelse innen spesielle rettsområder, jf. domstolloven § 218 annet ledd nr. 3

Søknad om tillatelse sendes Tilsynsrådet. Følgende vedlegg skal medfølge søknaden:

  • Attestert kopi av dokumentasjon som viser tilfredsstillende utdannelse innen omsøkte rettsområder og eventuelt dokumentasjon på praksis
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.

Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Når søknaden er blitt innvilget kan man melde oppstart av slik virksomhet som tillatelsen gir grunnlag for. Se nærmere om dette under oppstart av rettshjelpvirksomhet.