Oppstart/opphør rettshjelpvirksomhet

Oppstart av rettshjelpvirksomhet – felles bestemmelser for personer med individuell rettshjelptillatelse.

Ved oppstart av rettshjelpvirksomhet skal det gis skriftlig melding om dette til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 1-1. Meldingen skal inneholde:

 • Rettshjelperens navn
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse.

Når melding om start av virksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil rettshjelperen motta informasjon om hva som må ordnes før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som rettshjelper/ praktiserende rettshjelper når bidrag er betalt, lovpålagt sikkerhet er stillet og villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten er mottatt og akseptert av Tilsynsrådet.

 • Bidrag (2019) til Tilsynsrådet (kr 3000,-). Dersom man melder oppstart etter 30. juni betales kun halvt bidrag.
 • Sikkerhet: Ta kontakt med sikkerhetsstiller/skadeforsikringsselskap. Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap.  Sikkerheten skal minst være på kr. 3 millioner, jf. advokatforskriften § 2-8.  (Dersom virksomheten skal utøves fra et advokatselskap skal sikkerheten være på minst kr. 5 millioner, jf. advokatforskriften § 2-7 ).
 • Villighetserklæring fra revisor: Brev fra en statsaut. eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for rettshjelpvirksomheten. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Dersom rettshjelperen skal være fast ansatt (og kun utøve rettshjelpvirksomhet i denne sammenheng) og ikke skal ha betrodde midler eller motta honorar fra klienter, jf. advokatforskriften § 3a-15, jf. § 3a-2, kan det i steden innsendes utfylt søknadsskjema for fritak fra revisjonsplikten. Det gis aldri fritak dersom rettshjelperen har eierinteresser i virksomheten.

Opphør av rettshjelpvirksomhet

 • Det skal gis skriftlig melding om opphør av rettshjelpvirksomheten til Tilsynsrådet. Meldingen skal komme fra innehaver av tillatelsen.
 • Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. Vi vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke lenger finnes klientmidler eller regnskapsført klientansvar på avviklingstidspunktet.
 • Rettshjelpvirksomheten vil først bli registrert som opphørt av Tilsynsrådet når melding om dette er mottatt.