Oppstart/opphør advokatvirksomhet

Oppstart av advokatvirksomhet

Advokater som vil aktivisere sin advokatbevilling må gi skriftlig melding om dette til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 1-1. Meldingen skal inneholde:

 • Advokatens navn
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse.

Når melding om start av virksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil advokaten motta informasjon om hva som må ordnes før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som praktiserende advokat når bidrag er betalt, lovpålagt sikkerhet er stillet og villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten er mottatt og akseptert av Tilsynsrådet.

Praktiserende advokater og rettshjelpere har regnskaps- og rapporteringsplikt til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften §§ 3a-1, 3a-9 og §3a-13, jf. også § 3-8,  med mindre man har søkt og har fått innvilget dispensasjon fra disse forpliktelsene, jf. advokatforskriften §§ 3a-2 og 3a-14. Sistnevnte forutsatt at man er fast ansatt og hverken mottar honorar fra klienter eller forvalter klientmidler.

Søknadsskjemaet «Søknad om fritak fra revisjonsplikten» finnes tilgjengelig her, dersom aktuelt, og imøteses snarest – og senest i løpet av 10 dager. I motsatt fall, alternativt dersom dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, orienteres om at virksomheten vil bli registrert som regnskaps- og revisjonspliktig.

 • Bidrag (2017) til Tilsynsrådet (kr 2400,-) og Disiplinærnemnden (kr 1300). Bidraget betales til Tilsynsrådet. Dersom man melder oppstart etter 30.juni betales kun halvt bidrag.
 • Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap. Advokater som er ansatt i stat eller kommune, og som bare utfører oppdrag for sin arbeidsgiver, plikter ikke å stille sikkerhet. Søknad om dispensasjon må i tilfellet sendes til Tilsynsrådet. Sikkerheten skal være minst 5.000.000 kroner. For advokat som har en eller flere autoriserte advokatfullmektiger, kommer et tillegg i sikkerhetens størrelse på minst 3.000.000 kroner,  jf. advokatforskriften § 2-5.
 • Villighetserklæring fra revisor: Brev fra en statsaut. eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for advokatens virksomhet. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Dersom advokaten skal være fast ansatt (og kun utøve advokatvirksomhet i denne sammenheng) og ikke skal ha betrodde midler eller motta honorar fra klienter, jf. advokatforskriften § 3a-14, jf. § 3a-2, kan det i stedet innsendes utfylt søknadsskjema om fritak fra revisjonsplikten.

Dersom advokaten skal ha prinsipalansvar, må dette fremkomme i oppstart-/aktiviseringsmeldingen til Tilsynsrådet.

Saksbehandlingstiden for oppstart av advokatvirksomhet er to til tre uker.

Opphør av advokatvirksomhet

 • Det skal gis skriftlig melding om opphør av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet. Meldingen skal i utgangspunktet komme fra innehaver av advokatbevillingen.
 • Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. Vi vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke finnes klientmidler og at regnskapsført klientansvar i foretaket er brakt ned i kr 0 på korrekt måte på avviklingstidspunktet.
 • Advokatvirksomheten vil først bli registrert som opphørt av Tilsynsrådet når melding om dette er mottatt.