Om utsendt faktura og bidragsbetaling

Dette året er det første hvor Tilsynsrådets fakturaer sendes ut via Altinn – og de stiles da til den enkelte advokat. Fakturaene mottas i advokatens Altinn-meldingsboks, og bare der, slik at det ikke er nødvendig at vi samtidig påfører advokatens postadresse. I og med at vi nå bruker Altinn-portalen, har vi ikke lenger mulighet til å sende fakturaene til det firmaet den enkelte advokat jobber i.

Vi sender ut én faktura til den enkelte advokat vedr. betaling av det årlige bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 225 femte ledd og 227 femte ledd, advokatforskriften § 4-3, annet ledd og § 5-2 annet og siste ledd. Tilsynsrådet har, fra og med inneværende år, benyttet Altinn-portalen i denne forbindelse. Fakturaene er således sendt den enkelte advokat personlig, via deres meldingsboks i Altinn.

Det er (fremdeles) den enkelte advokat personlig som er ansvarlig for at de utsendte giroene betales rettidig. På denne måten får vi også visshet for at den enkelte faktura er mottatt av den som skal ha dem.

Vi får nå en del henvendelser fra advokater som anmoder oss om å utstede en ny faktura til dem, stilet til advokat NN, advokatfirmaet Y. (Dette begrunnes ofte med regnskapsføringen i det aktuelle advokatfirmaet, da det opplyses uansett å være slik at det er advokatfirmaet advokaten jobber i, som regelmessig betaler denne fakturaen på vegne av advokaten.)

Det er uten betydning for Tilsynsrådet hvem som rent faktisk betaler de aktuelle fakturaene. Vi har i dagens løsning valgt å forholde oss til det rent formelle, og altså nå også med visshet for at den som er ansvarlig for betalingen rent faktisk også har mottatt fakturaen. Og – reglene er altså slik at om fakturaen ikke blir betalt, så er det advokatens bevilling som i siste instans risikeres.

Vi vil på denne bakgrunn følgelig ikke utstede nye fakturaer til dem som måtte be om det, (på dette grunnlag).