Egenerklæring og bidrag

Tilsynsrådet lanserer i begynnelsen av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Vi ber om at innsendelse av egenerklæring og årsregnskap utsettes til løsningen er på plass. Mer info om årets innsendelse kommer senere.

Fristen for å sende inn egenerklæring med revisoruttalelse med vedlegg for regnskapsåret er 30. april 2018. Samme frist gjelder for betaling av bidraget for 2018. Fristen er absolutt, og man må påregne å betale dobbelt bidrag, jf. domstolloven § 225 femte ledd, advokatforskriften § 4-3 og § 227 sjette ledd, jf. advokatforskriften § 5-2 ved fristoversittelse. Langvarige fristoversittelser vil også regelmessig medføre administrative reaksjoner og tilbakekall av advokatbevilling eller rettshjelptillatelse, se domstolloven § 225 tredje ledd.

For at vi skal registrere egenerklæringen som innkommet må vi ha mottatt:

  • Egenerklæring med revisoruttalelse, vedlagt årsregnskap (resultatregnskap, balanse og noter) og, for foretak som har slik plikt, årsberetning samt revisjonsberetning. Samtlige vedlegg må være vedlagt, og egenerklæringen må være datert og signert.

Dersom man avslutter sin virksomhet i løpet av de første månedene i 2018, kan avviklingsregnskapet også sendes inn sammen med egenerklæringen for regnskapsåret 2017. Husk å opplyse om dette i et oversendelsesbrev, slik at forholdet blir fanget opp ved registrering her.Den regnskapspliktiges første regnskapsår kan være lengre enn tolv måneder, dog ikke lengre enn 18 måneder, jf. regnskapsloven § 1-7 annet ledd. Det skal uavhengig av ovennevnte bestemmelse innsendes egenerklæring innen fristen 30. april. At det foreligger avvikende første regnskapsår bør påføres egenerklæringsskjemaet.

Egenerklæringen med vedlegg kan sendes oss pr. e-post. Dersom man sender egenerklæring pr. e-post, behøver man ikke å postlegge denne i tillegg.

Bidragsbetaling for 2018 er kr. 4000,- for advokater og kr. 2800,- for rettshjelpere. Faktura vil bli sendt herfra via Altinn-portalen i slutten av mars 2018. Bidragsbetalingen er en personlig plikt, og det er også derfor fakturaen stiles til advokaten eller rettshjelperen og sendes personlig. Dersom andre likevel skal betale fakturaen på advokatens vegne, for eksempel vedkommendes arbeidsgiver, så forutsetter vi at det ordnes ved avtale mellom advokaten og vedkommendes arbeidsgiver. Slike underliggende avtaler er i utgangspunktet Tilsynsrådet uvedkommende.