Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2020

Fristene er i år, på bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen i samfunnet, forlenget til 31.05.2020 (fastsatt ved kgl.res. 3. april 2020)

Egenerklæringsskjemaet og faktura er sendt ut via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, medfører krav om dobbelt bidrag, jf. advokatforskriftens § 4-3, 2. ledd, 3. setning.

Det er sendt ut to separate meldinger fra Tilsynsrådet via Altinn:

1. Personlig melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere
Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Denne meldingen er altså ikke sendt til foretak, men deg personlig.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak
Foretaket mottar en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Foretakets årsregnskap for 2019 skal ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er i år fastsatt til 31.05.2020.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.