Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2019

I år som i fjor skal det benyttes digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn.

Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, medfører krav om dobbelt bidrag, jf. advokatforskriftens § 4-3, 2. ledd, 3. setning.

Det vil i slutten av mars bli sendt to separate meldinger fra Tilsynsrådet via Altinn:

1. Personlig melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere
Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Denne meldingen er altså ikke sendt til foretak, men deg personlig.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak
Foretaket mottar en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Egenerklæringsskjemaet er revidert og foretakene må nå blant annet rapportere om tiltak mot hvitvasking.

Foretakets årsregnskap for 2018 skal som i fjor ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er fortsatt 30.04.2019.

For at årsregnskapet skal kunne sendes Regnskapsregisteret må regnskapet være godkjent av foretakets generalforsamling. Tilsynsrådet vil i år akseptere at årsregnskapet sendes inn til Tilsynsrådet pr. post eller e-post dersom foretaket ikke kan sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn før 30.04.2019.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.