Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

Tilsynsrådet lanserte i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn.

Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring, samt bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Det er blitt sendt to separate meldinger via Altinn:

1. Melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere
Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak
Foretaket har mottatt en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Egenerklæringsskjemaet er revidert og foretakene må nå blant annet rapportere om tiltak mot hvitvasking.

Foretakets årsregnskap for 2017 skal i år ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er fortsatt 30.04.2018.

For at årsregnskapet skal kunne sendes Regnskapsregisteret må regnskapet være godkjent av foretakets generalforsamling. Tilsynsrådet vil i år akseptere at årsregnskapet sendes inn til Tilsynsrådet pr. post eller e-post dersom foretaket ikke kan sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn før 30.04.2018.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.

Har foretaket allerede sendt inn gammelt egenerklæringsskjema med revisoruttalelse og årsregnskap for 2017 vil ikke Tilsynsrådet i år kreve elektronisk innsendelse av dette.

Ytterligere dokumentasjonskrav

Straffesaker: For at Tilsynsrådet skal godkjenne saker til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigens prinsipal ha vært oppnevnt som forsvarer i saken, og saken må ha vært prosedert av fullmektigen. Dersom søkeren selv har vært oppnevnt som forsvarer etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum, vil saken ikke bli godkjent (se nærmere Ot.prp.nr. 3 (1999-2000) punkt 5.5). Forsvareroppnevnelsen skal derfor vedlegges søknaden.

Datafeil – uriktig postnummer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i dag blitt kjent med at vi har hatt en datafeil – med den konsekvens at en del firmaer har fått uriktig postnummer (med tilhørende poststed) ved vår oppdatering via posten. 

Vi sender som kjent regelmessig filer med oppdatert adresse på advokater og rettshjelpere til Domstoladministrasjonen, som igjen sender filene videre til tingretter mm. Dette betyr at det, blant de postnumrene (med tilhørende poststed) som mottakerne av våre filer får, kan være feil.

Vi jobber med saken for raskest mulig å få korrigert dette.

Frist for innlevering av egenerklæring og bidragsbetaling

Fristen for å sende inn egenerklæring med revisoruttalelse med vedlegg for regnskapsåret er 30. april 2017. Samme frist gjelder for betaling av bidraget for 2017. Ettersom datoen i 2017 er i forbindelse med helligdag og høytidsdag, er siste frist for rettidig betaling og innsendelse 2. mai 2017. Fristen er absolutt, og man må påregne å betale dobbelt bidrag, jf. domstolloven § 225 femte ledd, advokatforskriften § 4-3 og § 227 sjette ledd, jf. advokatforskriften § 5-2 ved fristoversittelse. Langvarige fristoversittelser vil også regelmessig medføre administrative reaksjoner og tilbakekall av advokatbevilling eller rettshjelptillatelse, se domstolloven § 225 tredje ledd.

For at vi skal registrere egenerklæringen som innkommet må vi ha mottatt:

  • Egenerklæring med revisoruttalelse, vedlagt årsregnskap (resultatregnskap, balanse og noter) årsberetning og revisors beretning. Samtlige vedlegg må være vedlagt, og egenerklæringen må være datert og signert.Dersom man avslutter sin virksomhet i løpet av de første månedene i 2017, kan avviklingsregnskapet også sendes inn sammen med egenerklæringen for regnskapsåret 2016. Husk å opplyse om dette i et oversendelsesbrev, slik at forholdet blir fanget opp ved registrering her.Den regnskapspliktiges første regnskapsår kan være lengre enn tolv måneder, dog ikke lengre enn 18 måneder, jf. regnskapsloven § 1-7 annet ledd. Det skal uavhengig av ovennevnte bestemmelse innsendes egenerklæring innen fristen 30. april. At det foreligger avvikende første regnskapsår bør påføres egenerklæringsskjemaet.

Egenerklæringen med vedlegg kan sendes oss pr. e-post. Dersom man sender egenerklæring pr. e-post, behøver man ikke å postlegge denne i tillegg.

  • Bidragsbetaling for 2017 er kr. 3700,- for advokater og kr. 2400,- for rettshjelpere. Faktura vil bli sendt herfra i midten av mars 2017.Bidragsbetalingen er en personlig plikt, og det er også derfor fakturaen stiles til advokaten eller rettshjelperen og sendes til foretaket der vedkommende jobber. Dersom man har skiftet firma eller har endret adresse, så må dette meddeles Tilsynsrådet så raskt som mulig. Det vil i slike tilfeller ikke bli utstedt ny faktura, da den opprinnelige fakturaen er stilet til advokaten det gjelder på kontoradressen Tilsynsrådet har fått oppgitt.Dersom andre likevel skal betale fakturaen på advokatens vegne, for eksempel vedkommendes arbeidsgiver, så forutsetter vi at det ordnes ved avtale mellom advokaten og vedkommendes arbeidsgiver. Slike underliggende avtaler er i utgangspunktet Tilsynsrådet uvedkommende.

Egenerklæring med revisoruttalelse