Datafeil – uriktig postnummer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i dag blitt kjent med at vi har hatt en datafeil – med den konsekvens at en del firmaer har fått uriktig postnummer (med tilhørende poststed) ved vår oppdatering via posten. 

Vi sender som kjent regelmessig filer med oppdatert adresse på advokater og rettshjelpere til Domstoladministrasjonen, som igjen sender filene videre til tingretter mm. Dette betyr at det, blant de postnumrene (med tilhørende poststed) som mottakerne av våre filer får, kan være feil.

Vi jobber med saken for raskest mulig å få korrigert dette.

Frist for innlevering av egenerklæring og bidragsbetaling

Fristen for å sende inn egenerklæring med revisoruttalelse med vedlegg for regnskapsåret er 30. april 2017. Samme frist gjelder for betaling av bidraget for 2017. Ettersom datoen i 2017 er i forbindelse med helligdag og høytidsdag, er siste frist for rettidig betaling og innsendelse 2. mai 2017. Fristen er absolutt, og man må påregne å betale dobbelt bidrag, jf. domstolloven § 225 femte ledd, advokatforskriften § 4-3 og § 227 sjette ledd, jf. advokatforskriften § 5-2 ved fristoversittelse. Langvarige fristoversittelser vil også regelmessig medføre administrative reaksjoner og tilbakekall av advokatbevilling eller rettshjelptillatelse, se domstolloven § 225 tredje ledd.

For at vi skal registrere egenerklæringen som innkommet må vi ha mottatt:

  • Egenerklæring med revisoruttalelse, vedlagt årsregnskap (resultatregnskap, balanse og noter) årsberetning og revisors beretning. Samtlige vedlegg må være vedlagt, og egenerklæringen må være datert og signert.Dersom man avslutter sin virksomhet i løpet av de første månedene i 2017, kan avviklingsregnskapet også sendes inn sammen med egenerklæringen for regnskapsåret 2016. Husk å opplyse om dette i et oversendelsesbrev, slik at forholdet blir fanget opp ved registrering her.Den regnskapspliktiges første regnskapsår kan være lengre enn tolv måneder, dog ikke lengre enn 18 måneder, jf. regnskapsloven § 1-7 annet ledd. Det skal uavhengig av ovennevnte bestemmelse innsendes egenerklæring innen fristen 30. april. At det foreligger avvikende første regnskapsår bør påføres egenerklæringsskjemaet.

Egenerklæringen med vedlegg kan sendes oss pr. e-post. Dersom man sender egenerklæring pr. e-post, behøver man ikke å postlegge denne i tillegg.

  • Bidragsbetaling for 2017 er kr. 3700,- for advokater og kr. 2400,- for rettshjelpere. Faktura vil bli sendt herfra i midten av mars 2017.Bidragsbetalingen er en personlig plikt, og det er også derfor fakturaen stiles til advokaten eller rettshjelperen og sendes til foretaket der vedkommende jobber. Dersom man har skiftet firma eller har endret adresse, så må dette meddeles Tilsynsrådet så raskt som mulig. Det vil i slike tilfeller ikke bli utstedt ny faktura, da den opprinnelige fakturaen er stilet til advokaten det gjelder på kontoradressen Tilsynsrådet har fått oppgitt.Dersom andre likevel skal betale fakturaen på advokatens vegne, for eksempel vedkommendes arbeidsgiver, så forutsetter vi at det ordnes ved avtale mellom advokaten og vedkommendes arbeidsgiver. Slike underliggende avtaler er i utgangspunktet Tilsynsrådet uvedkommende.

Egenerklæring med revisoruttalelse

Politiattest

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.