Egenerklæring, årsregnskap og bidrag 2019

I år som i fjor skal det benyttes digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn.

Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Oversittelse av fristen for betaling av årets bidrag og/eller innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, medfører krav om dobbelt bidrag, jf. advokatforskriftens § 4-3, 2. ledd, 3. setning.

Det vil i slutten av mars bli sendt to separate meldinger fra Tilsynsrådet via Altinn:

1. Personlig melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere
Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Denne meldingen er altså ikke sendt til foretak, men deg personlig.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak
Foretaket mottar en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Egenerklæringsskjemaet er revidert og foretakene må nå blant annet rapportere om tiltak mot hvitvasking.

Foretakets årsregnskap for 2018 skal som i fjor ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er fortsatt 30.04.2019.

For at årsregnskapet skal kunne sendes Regnskapsregisteret må regnskapet være godkjent av foretakets generalforsamling. Tilsynsrådet vil i år akseptere at årsregnskapet sendes inn til Tilsynsrådet pr. post eller e-post dersom foretaket ikke kan sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn før 30.04.2019.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.

 

Ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven.

Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere.

Formålet med veilederen er å gjøre det enklere for praktiserende advokater og rettshjelpere å innrette sin virksomhet i tråd med det nye hvitvaskingsregelverket. Veilederen skal også bidra til å utvikle en felles forståelse blant norske advokater og rettshjelpere om hva en risikobasert tilnærming til hvitvaskingsfeltet innebærer, herunder heve forståelsen om de prinsippene som ligger til grunn for en slik risikobasert tilnærming.

Veilederen vil bli oppdatert jevnlig. Last den ned som pdf her. Sist oppdatert 29.01.2019.

I forrige nummer av Advokatbladet (nr. 11. 2018) omtaltes en merknad til domstolloven § 223 på Lovdata, skrevet av tidligere lagmann i Borgarting lagmannsrett Anders Bøhn. I merknaden gir Bøhn blant annet uttrykk for at Tilsynsrådets praksis er i strid med lov og forskrift. Tilsynsrådet svarer Anders Bøhn i siste nummer av Advokatbladet (nr. 12. 2018). Les svaret her.

 

Varsel om tidligere advokat Steinar Johansen Stenvaag

Tilsynsrådet har erfart at Steinar Johansen Stenvaag ved en rekke anledninger har opptrådt som advokat og drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt. Fordi Stenvaag ikke innretter seg etter avgjørelser fra Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, ser vi behov for å varsle publikum.

Stenvaags advokatbevilling ble tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 9. august 2011. Han har etter dette ikke hatt anledning til å fremstå som advokat eller drive rettshjelpsvirksomhet. Fra 9. desember 2014 til 16. desember 2015 var Stenvaag autorisert som advokatfullmektig for advokat Kolbjørn Rødseth Wisth, og kunne opptre i denne advokatens navn. Autorisasjonen ble imidlertid tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 24. november 2015, blant annet fordi Stenvaag hadde drevet utstrakt rettshjelpsvirksomhet og opptrådt som advokat etter at bevillingen hans var tilbakekalt. Ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 7. juni 2018 ble det også nedlagt forbud mot at Stenvaag yter rettshjelp, etter at han ba om å bli registrert hos Tilsynsrådet som rettshjelper. Igjen viste nemnden til at Stenvaag hadde drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse og fremstått som advokat.

Steinar Johansen Stenvaag har altså ikke anledning til å drive rettshjelpsvirksomhet, verken som advokat eller rettshjelper. Han har ikke hatt tillatelse til dette etter at advokatbevillingen hans ble tilbakekalt i 2011.

Generelt gjør vi oppmerksom på at alle praktiserende advokater og rettshjelpere må være registrert hos Tilsynsrådet, og organisere sin virksomhet etter nærmere bestemte regler om sikkerhetsstillelse, rapporteringsplikt, mv. Publikum oppfordres til selv å søke i registeret på våre nettsider eller ta kontakt med oss ved spørsmål om nødvendig tillatelse er i orden.

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum. Advokatbevillingsnemnden avslo 26. april 2018 en søknad om advokatbevilling, med henvisning til at oppdrag som bistandsadvokat ikke kunne godkjennes som prosedyreerfaring fordi søkeren selv hadde vært oppnevnt av retten. I avgjørelsen har nemnden generelt redegjort for det rettslige grunnlaget for advokatfullmektigers opptreden i domstolene, og lagt til grunn at oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer ikke utføres i egenskap av å være advokatfullmektig dersom vedkommende selv har vært oppnevnt. Anonymisert utdrag fra Advokatbevillingsnemndens vedtak finner du her.

Oppdatering om skjemautsendelse via Altinn

Skjemaet Egenerklæring med revisoruttalelse, som er sendt ut via Altinn, er nå oppdatert med flere signaturrettigheter og de foretak som tidligere har hatt problemer med å signere skal nå ha anledning til det. Kun de foretak med rollen «Deltaker med fult ansvar» må hente nytt skjema i Altinns skjemadatabase.

Om utsendt faktura og bidragsbetaling

Dette året er det første hvor Tilsynsrådets fakturaer sendes ut via Altinn – og de stiles da til den enkelte advokat. Fakturaene mottas i advokatens Altinn-meldingsboks, og bare der, slik at det ikke er nødvendig at vi samtidig påfører advokatens postadresse. I og med at vi nå bruker Altinn-portalen, har vi ikke lenger mulighet til å sende fakturaene til det firmaet den enkelte advokat jobber i.

Vi sender ut én faktura til den enkelte advokat vedr. betaling av det årlige bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 225 femte ledd og 227 femte ledd, advokatforskriften § 4-3, annet ledd og § 5-2 annet og siste ledd. Tilsynsrådet har, fra og med inneværende år, benyttet Altinn-portalen i denne forbindelse. Fakturaene er således sendt den enkelte advokat personlig, via deres meldingsboks i Altinn.

Det er (fremdeles) den enkelte advokat personlig som er ansvarlig for at de utsendte giroene betales rettidig. På denne måten får vi også visshet for at den enkelte faktura er mottatt av den som skal ha dem.

Vi får nå en del henvendelser fra advokater som anmoder oss om å utstede en ny faktura til dem, stilet til advokat NN, advokatfirmaet Y. (Dette begrunnes ofte med regnskapsføringen i det aktuelle advokatfirmaet, da det opplyses uansett å være slik at det er advokatfirmaet advokaten jobber i, som regelmessig betaler denne fakturaen på vegne av advokaten.)

Det er uten betydning for Tilsynsrådet hvem som rent faktisk betaler de aktuelle fakturaene. Vi har i dagens løsning valgt å forholde oss til det rent formelle, og altså nå også med visshet for at den som er ansvarlig for betalingen rent faktisk også har mottatt fakturaen. Og – reglene er altså slik at om fakturaen ikke blir betalt, så er det advokatens bevilling som i siste instans risikeres.

Vi vil på denne bakgrunn følgelig ikke utstede nye fakturaer til dem som måtte be om det, (på dette grunnlag).

Feil ved utsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse

Ved en feil har «Egenerklæring med revisoruttalelse» blitt sendt ut til noen foretak som ikke har regnskaps- og rapporteringsplikt. De det gjelder kan selvfølgelig se bort i fra denne meldingen. Noen advokatforetak har i tillegg fått feil i vedlegget som viser regnskapspliktige advokater. Dette påvirker imidlertid ikke selve skjemaet for utfylling. Vi beklager dette og arbeider med en løsning. Ved spørsmål ta kontakt.