Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum. Advokatbevillingsnemnden avslo 26. april 2018 en søknad om advokatbevilling, med henvisning til at oppdrag som bistandsadvokat ikke kunne godkjennes som prosedyreerfaring fordi søkeren selv hadde vært oppnevnt av retten. I avgjørelsen har nemnden generelt redegjort for det rettslige grunnlaget for advokatfullmektigers opptreden i domstolene, og lagt til grunn at oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer ikke utføres i egenskap av å være advokatfullmektig dersom vedkommende selv har vært oppnevnt. Anonymisert utdrag fra Advokatbevillingsnemndens vedtak finner du her.

Oppdatering om skjemautsendelse via Altinn

Skjemaet Egenerklæring med revisoruttalelse, som er sendt ut via Altinn, er nå oppdatert med flere signaturrettigheter og de foretak som tidligere har hatt problemer med å signere skal nå ha anledning til det. Kun de foretak med rollen «Deltaker med fult ansvar» må hente nytt skjema i Altinns skjemadatabase.

Om utsendt faktura og bidragsbetaling

Dette året er det første hvor Tilsynsrådets fakturaer sendes ut via Altinn – og de stiles da til den enkelte advokat. Fakturaene mottas i advokatens Altinn-meldingsboks, og bare der, slik at det ikke er nødvendig at vi samtidig påfører advokatens postadresse. I og med at vi nå bruker Altinn-portalen, har vi ikke lenger mulighet til å sende fakturaene til det firmaet den enkelte advokat jobber i.

Vi sender ut én faktura til den enkelte advokat vedr. betaling av det årlige bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 225 femte ledd og 227 femte ledd, advokatforskriften § 4-3, annet ledd og § 5-2 annet og siste ledd. Tilsynsrådet har, fra og med inneværende år, benyttet Altinn-portalen i denne forbindelse. Fakturaene er således sendt den enkelte advokat personlig, via deres meldingsboks i Altinn.

Det er (fremdeles) den enkelte advokat personlig som er ansvarlig for at de utsendte giroene betales rettidig. På denne måten får vi også visshet for at den enkelte faktura er mottatt av den som skal ha dem.

Vi får nå en del henvendelser fra advokater som anmoder oss om å utstede en ny faktura til dem, stilet til advokat NN, advokatfirmaet Y. (Dette begrunnes ofte med regnskapsføringen i det aktuelle advokatfirmaet, da det opplyses uansett å være slik at det er advokatfirmaet advokaten jobber i, som regelmessig betaler denne fakturaen på vegne av advokaten.)

Det er uten betydning for Tilsynsrådet hvem som rent faktisk betaler de aktuelle fakturaene. Vi har i dagens løsning valgt å forholde oss til det rent formelle, og altså nå også med visshet for at den som er ansvarlig for betalingen rent faktisk også har mottatt fakturaen. Og – reglene er altså slik at om fakturaen ikke blir betalt, så er det advokatens bevilling som i siste instans risikeres.

Vi vil på denne bakgrunn følgelig ikke utstede nye fakturaer til dem som måtte be om det, (på dette grunnlag).

Feil ved utsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse

Ved en feil har «Egenerklæring med revisoruttalelse» blitt sendt ut til noen foretak som ikke har regnskaps- og rapporteringsplikt. De det gjelder kan selvfølgelig se bort i fra denne meldingen. Noen advokatforetak har i tillegg fått feil i vedlegget som viser regnskapspliktige advokater. Dette påvirker imidlertid ikke selve skjemaet for utfylling. Vi beklager dette og arbeider med en løsning. Ved spørsmål ta kontakt.

 

Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

Tilsynsrådet lanserte i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn.

Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring, samt bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Det er blitt sendt to separate meldinger via Altinn:

1. Melding til alle praktiserende advokater og rettshjelpere
Melding med informasjon om årets innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt faktura for betaling av bidraget til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Dersom du er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle dine registrerte virksomheter – skal du ikke foreta deg noe, utover å betale fakturaen. Skjema om fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

2. Melding til alle registrerte advokat- og rettshjelpforetak
Foretaket har mottatt en melding for innsendelse av egenerklæringsskjema med revisoruttalelse. Det vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringen hvilke av foretakets advokater/rettshjelpere som har regnskaps- og rapporteringsplikt, og hvilke som eventuelt har fritak fra denne plikten.

Egenerklæringen skal fylles ut i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene/rettshjelperne i foretaket.

Egenerklæringen anses først innsendt til Tilsynsrådet når også revisor har signert.

Egenerklæringsskjemaet er revidert og foretakene må nå blant annet rapportere om tiltak mot hvitvasking.

Foretakets årsregnskap for 2017 skal i år ikke sendes direkte til Tilsynsrådet, men til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Tilsynsrådet vil deretter motta årsregnskapet fra Regnskapsregisteret. Fristen for innsendelse er fortsatt 30.04.2018.

For at årsregnskapet skal kunne sendes Regnskapsregisteret må regnskapet være godkjent av foretakets generalforsamling. Tilsynsrådet vil i år akseptere at årsregnskapet sendes inn til Tilsynsrådet pr. post eller e-post dersom foretaket ikke kan sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn før 30.04.2018.

Først når både egenerklæringen med revisoruttalelse til Tilsynsrådet og årsregnskapet til Regnskapsregisteret er levert anses rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet å være oppfylt, jf. advokatforskriften § 3a-13.

Har foretaket allerede sendt inn gammelt egenerklæringsskjema med revisoruttalelse og årsregnskap for 2017 vil ikke Tilsynsrådet i år kreve elektronisk innsendelse av dette.

Ytterligere dokumentasjonskrav

Straffesaker: For at Tilsynsrådet skal godkjenne saker til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigens prinsipal ha vært oppnevnt som forsvarer i saken, og saken må ha vært prosedert av fullmektigen. Dersom søkeren selv har vært oppnevnt som forsvarer etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum, vil saken ikke bli godkjent (se nærmere Ot.prp.nr. 3 (1999-2000) punkt 5.5). Forsvareroppnevnelsen skal derfor vedlegges søknaden.