Særskilt årvåkenhet under Covid-19 – hvitvasking og terrorfinansiering

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Det er viktig at rapporteringspliktige nå i koronakrisen er ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan de kriminelle utnytter den sårbare situasjonen samfunnet befinner seg i.

Les hele oppfordringen her

Orientering om Tilsynsrådets praksis i saker vedrørende advokaters vergemålsoppdrag (advokaters særregnskap, jf. advokatforskriften §§ 3a-6 og 3a-7).

Tilsynsrådets styre uttalte høsten 2017 at advokaters ivaretakelse av oppdrag som verge bør betraktes som øvrig advokatvirksomhet, noe som har nær sammenheng med dekningsområdet for advokaters sikkerhetsstillelse.

Statens sivilrettsforvaltning informerte senere samme høst om at de, fra og med regelendringen på dette området i 2013, i utgangspunktet kun oppnevner advokater som verger i de tilfellene hvor vergeoppdraget krever juridisk kompetanse. I disse tilfellene forutsetter Tilsynsrådet (fremdeles) at samtlige regler som gjelder for advokater etterleves fullt ut, herunder også reglene vedrørende føring av særregnskap, jf. advokatforskriften §§ 3a-6 og 3a-7.

I de tilfellene hvor vergeoppdraget ikke krever juridisk kompetanse, oppnevnes ikke-advokater, og slike oppdrag må da ivaretas utenfor advokatvirksomheten. Det arbeid som da gjøres, faller utenfor Tilsynsrådets kontrollmyndighet, og evt. ansvar man måtte pådra seg vil heller ikke være omfattet av reglene om advokaters sikkerhetsstillelse.

Årsberetninger 2011

Tilsynsrådet for advokatvirksomhets og Advokatbevillingsmemndens årsberetninger for 2011 er nå publisert.