Bokettersyn

Tilsynsrådets styre kan beslutte at det skal avholdes bokettersyn hos advokater og rettshjelpere, jf. advokatforskriften § 4-7.

Tilsynsbesøk gjennomføres av vår bokettersynsrevisor, p.t. Ernst & Young AS. Kontrollhandlingene vil normalt rette seg mot firmaets regnskapsførsel og behandling av betrodde midler, samt organiseringen av advokatvirksomheten, jf. domstolloven §§ 231-233. Tilsynsrådets revisor vil også kontrollere at reglene vedrørende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering etterleves. Ernst & Young AS avgir rapport om bokettersynet til Tilsynsrådet. Utkast til rapport vil bli sendt virksomheten for eventuell uttalelse i forkant av behandlingen her.

Vårt mål er at bokettersynsrapporten skal være behandlet av Tilsynsrådet i løpet av fire måneder fra Ernst & Young AS er anmodet om å avholde ettersynet. Dersom revisjonsbesøket skulle avdekke regelbrudd, kan Tilsynsrådets styre meddele administrative reaksjoner i medhold av domstolloven § 225 tredje ledd. Avdekkes det ingen regelbrudd vil styret normalt ta rapporten til etterretning.

Tilsynsrådets kostnader ved bokettersynet dekkes av Tilsynsrådet. Dersom det avdekkes regelbrudd som medfører vedtak om administrativ reaksjon, vil Tilsynsrådet imidlertid normalt kreve kostnadene refundert, jf. advokatforskriften § 4-7 tredje ledd.