Autorisasjon som advokatfullmektig

Praktiserende advokater har rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for seg i rettergang, jf. domstolloven § 223 og Justisdepartementets rundskriv G-25/97.

Søknaden skal sendes inn (undertegnes) av prinsipalen(e) eller på vegne av disse. Navnene til alle advokater som skal være fullmektigens prinsipaler må fremgå av søknaden. Alle prinsipaler må ha minst kr. 8 mill. i sikkerhetsstillelse, jf. advokatforskriften § 2-5 første og annet ledd. Søknaden skal inneholde følgende:

  • Skjema for søknad om autorisasjon av advokatfullmektig. Skjemaet finner du her.
  • Attestert kopi av vitnemål hvor det fremkommer at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Har man ikke mottatt vitnemålet ennå, kan en bekreftelse fra universitetet på oppnådd grad samt karakterutskrift vedlegges. Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register er det ikke nødvendig å sende inn slik dokumentasjon på nytt.
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Ved  skifte av autorisasjonsforhold kreves ikke ny politiattest, med mindre vedkommende har vært uten autorisasjonsforhold i mer enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.

Attestert kopi skal bekreftes av praktiserende advokat, domstol eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Man er først advokatfullmektig når søknaden er innvilget av Tilsynsrådet.

Ved søknad om advokatbevilling er det tidligst tiden fra da man ble autorisert som advokatfullmektig som medregnes. Saker til oppfyllelse av prosedyrekravet godkjennes bare dersom fullmektigen har utført prosessoppdraget i prinsipalens navn.